College van burgemeester en wethouders

B&W, besluitenlijsten, taakverdeling, nevenfuncties

Burgemeester, wethouders en gemeentesecretarisHet college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester wordt benoemd door de koning. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Burgemeester en wethouders hebben ieder een eigen portefeuille met taken. Bij hun werkzaamheden krijgen ze advies van de gemeentesecretaris.

Verzoek of aanvraag

Belangrijk om te weten: een officieel verzoek of een aanvraag stuurt u niet rechtstreeks naar de burgemeester of de wethouders. U kunt een verzoek of aanvraag op verschillende manieren doen:

Op deze manier komt uw verzoek of aanvraag sneller bij de juiste persoon terecht. En kunnen wij u eerder een reactie geven.

Burgemeester Gerrit Jan Kok

Burgemeester Gerrit Jan Kok

Contact:

Portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer
 • Bestuurlijke integriteit
 • Internationale betrekkingen
 • Interbestuurlijke samenwerking
 • Bestuurszaken
 • Publiekszaken, inclusief verkiezingen
 • Automatisering en informatievoorziening

Wethouder Marian Oosterbroek

Wethouder Marian Oosterbroek

Contact:

Portefeuille:

 • Wmo
 • Jeugdzorg
 • Volksgezondheid
 • Welzijn
 • Communicatie en representatie
 • Inwonerparticipatie
 • Financiën en belastingen
 • Gemeenschappelijke regeling Enschede-Losser
 • Inkoop en aanbestedingsbeleid
 • Subsidiebeleid
 • Dierenwelzijn
 • Vergunningverlening
 • Uitvoeringsprogramma dienstverlening
 • Toekomstvisie Losser
 • Sporthal De Lutte
 • Aloysiuslocatie
 • 1e loco-burgemeester
 • Contactwethouder Overdinkel en De Lutte
 • Vervanger van wethouder Lahdo

Wethouder Jan EngelsWethouder Jan Engels

Contact:

Portefeuille:

 • Klimaat en energietransitie
 • Milieubeleid
 • Afval
 • Vastgoed (inclusief onderhoud sportaccommodaties), bezit en grondzaken
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Verkeer en vervoer
 • Inrichting en beheer openbare ruimte, inclusief Servicebedrijf
 • P&O
 • Handhaving
 • Onderwijs
 • Centrumontwikkeling De Lutte en Losser
 • 2e loco-burgemeester
 • Vervanger van wethouder Oosterbroek
 • Contactwethouder Glane en Beuningen

Wethouder Milad Lahdo

Wethouder Milad Lahdo

Contact:

Portefeuille:

 • Werk en Inkomen
 • Participatiewet en re-integratie
 • Vluchtelingen en statushouders
 • Wonen
 • Economische zaken
 • Recreatie en toerisme
 • Cultureel erfgoed
 • Sport (inclusief verhuur en exploitatie sportaccommodaties) en cultuur
 • Landbouw en buitengebied
 • Sociaal-economische structuurversterking Overdinkel
 • 3e loco-burgemeester
 • Vervanger van wethouder Engels
 • Contactwethouder dorp Losser

Gemeentesecretaris Jelmer van Dam

Gemeentesecretaris Jelmer van Dam

Contact:

Meer informatie