Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Bentheimerstraat 21, De Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7587ND 21
Publicatiedatum
27-07-2023
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Bentheimerstraat 21, De Lutte”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 27 juli 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Bentheimerstraat 21, De Lutte” met ID nummer NL.IMRO.0168.BP008vzp20ph005-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Aan de Bentheimerstraat 21 in de Lutte bevindt zich een horecaperceel, dat wordt doorkruist door de Paasbergweg. Het deel van het horecaperceel met daarop een gebouw met daarin een zalencentrum, bowlingbaan en twee woonappartementen wordt gesloopt. De bijbehorende parkeerplaats wordt verwijderd. In ruil hiervoor mogen op deze locatie in totaal drie schuurwoningen gebouwd worden. Twee woningen ter vervanging van de woonappartementen, en één extra woning. Naast de landschappelijke inpassing van de locatie wordt er ook aanvullend geïnvesteerd in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden herzien en moet een hogere waarde worden vastgesteld.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 27 juli 2023 tot en met 6 september 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Ontwerp-besluit  hogere waarde Wet geluidhinder Bentheimerstraat 21 de Lutte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 27 juli 2023 de ontwerp beschikking hogere waarden Wet geluidhinder Bentheimerstraat 21 de Lutte gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het voornemen is om hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen vanwege het verkeer op de Bentheimerstraat op de gevel van één woning van maximaal 52 dB. Vaststelling van de hogere waarde is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Bentheimerstraat. De hoogst mogelijke waarde waarvoor ontheffing kan worden verleend bedraagt 53 dB en wordt niet overschreden.

Inzien ontwerp-beschikking

De ontwerp beschikking kan met ingang van donderdag 27 juli 2023 tot en met 6 september 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De stukken zijn tevens te raadplegen op deze website.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op de ontwerp-beschikking. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 26 juli 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen