Vastgesteld bestemmingsplan “Overdinkel 2014 partiele herziening project Hoofdstraat 118 en 193 te Overdinkel” met bijbehorende ontwerpbesluiten in het kader van artikel 3.30 Wro  

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcodes)
 • 7586BP 193
 • 7586BW 118
Publicatiedatum
24-11-2021
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Overdinkel 2014 partiele herziening project Hoofdstraat 118 en 193 te Overdinkel” met bijbehorende ontwerpbesluiten in het kader van artikel 3.30 Wro  

De gemeenteraad van de gemeente Losser heeft in zijn vergadering van 18 mei 2021 besloten om toepassing te geven aan de coordinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening voor de bouw van een nieuwe Aldi-supermarkt in Overdinkel.

Beschrijving

Hiermee worden de verschillende procedures die nodig zijn om de bouw mogelijk te maken, gecombineerd in een proces.

Burgemeester en wethouders van Losser maken dan ook bekend dat met ingang van donderdag 24 november voor iedereen ter inzage ligt:

 • het door de gemeenteraad op 9 november 2021 vastgestelde bestemmingsplan “Overdinkel 2014 partiele herziening project Hoofdstraat 118 en 193 te Overdinkel” met ID nummer NL.IMRO.0168.01BP10PH05-0401;
 • het besluit omgevingsvergunning voor de bouw van een supermarkt voor de activiteiten:
 • het (ver)bouwen van een bouwerk;
 • het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;
 • het vellen of doen vellen van een houtopstand;
 • het besluit voor het aanwijzen van twee openbare invalidenparkeerplaatsen op het parkeerterrein bij de supermarkt;
 • het besluit voor het vaststellen van een hogere waarde voor wegverkeerslawaai voor de toekomstige bouw van 10 appartementen aan de Hoofdstraat 118.  

Omschrijving plan

De huidige Aldi-supermarkt aan de Hoofdstraat 118 voldoet niet meer aan de huidige eisen. Daarom is het gewenst om een nieuwe supermarkt te bouwen aan de Hoofdstraat 189-195 op de locatie van voormalige Saksenstal Gerrit. De bestaande winkel wordt gesloopt nadat de nieuwe winkel in gebruik is genomen. Daarna wordt een appartementengebouw gerealiseerd met 10 appartementen.

Ten opzichte van de besluiten die als ontwerp ter inzage hebben gelegen is een aantal aanvullingen opgenomen:

In het bestemmingsplan is binnen de bestemming ‘Detailhandel’ in artikel 3.3.3 Akoestische maatregelen lid b. toegevoegd waarbij wordt bepaald dat: gronden niet in gebruik mogen worden genomen of gegeven zonder gebruikmaking van stille winkelwagens welke door middel van plastic manden, dan wel rubberen wielen, dan wel andersoortige technische maatregelen hoge piekgeluiden voorkomen en daarmee bijdragen aan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Bij de omgevingsvergunning is een nadere uitwerking van de erfscheidingen (geluidsschermen) gevoegd.

Inzien bestemmingsplan

Het bestemmingsplan en de genoemde besluiten kunnen met ingang van donderdag 25 november 2021 tot en met woensdag 5 januari 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Alle stukken kunnen ook via deze website worden bekeken. Het ontwerpbestemmingsplan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan vanaf 25 november 2021 tot en met 5 januari 2022 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking op 6 januari 2022, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 24 november 2021

Publicatie

 1. De week van Losser
 2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
 3.  www.officielebekendmakingen.nl

Bijlagen