Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, partiele herziening Nitertweg 4, Losser”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582PV 4
Publicatiedatum
24-11-2021
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, partiele herziening Nitertweg 4, Losser”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 24 november  voor iedereen ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 9 november 2021 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied, partiele herziening Nitertweg 4, Losser” met ID nummer NL.IMRO.0168.Bp008vp02ph04-0401.

Beschrijving

Omschrijving plan

In het verleden waren er plannen om op deze locatie een volledig nieuw sportcomplex te realiseren met atletiek- en skeelerbaan. Hiervoor is indertijd al een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals de aanvoer en het storten van zand. Uiteindelijk zijn deze plannen niet doorgegaan en zijn de ijsclub en de atletiek geland aan het Nilantspad. Het huidige plan voorziet er in dat de voormalige ijsbaan en visvijver worden heringericht als nieuw natuurgebied, inclusief openbaar toegankelijk wandelpad parallel aan de Nitertweg. De bestaande bebouwing wordt gesloopt. In de noordoostelijke hoek komt een kavel beschikbaar voor de bouw van één woning in een passende architectuur. Ten opzichte van de besluiten die als ontwerp ter inzage hebben gelegen zijn geen wijzigingen doorgevoerd in verbeelding en regels. Wel heeft een aantal ondergeschikte wijzigingen in de toelichting opgenomen.

Inzien bestemmingsplan

Het bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 25 november 2021 tot en met woensdag 5 januari 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Alle stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen worden bekeken. Het ontwerpbestemmingsplan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Besluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder Nitertweg 4

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken daarnaast bekend dat ook met ingang van donderdag 25 november 2022 de beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder Nitertweg 4 gedurende zes weken ter inzage ligt. De hogere grenswaarde bedraagt maximaal 55 dB. De hoogst mogelijke waarde waarvoor ontheffing kan worden verleend bedraagt 63 dB. Vaststelling van de hogere grenswaarden is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Broekhoekweg.

Beroep

Een belanghebbende kan vanaf 25 november 2021 tot en met 5 januari 2022 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking op 6 januari 2022, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 24 november 2021

Publicatie

  1.          De week van Losser
  2.           www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3.           Staatscourant

Bijlagen