Kwetsbaarheid melden (Responsible Disclosure)

Meld een zwakke plek in een ICT-systeem van de gemeente Losser

Een zwakke plek in een ICT-systeem van de gemeente Losser, zoals Losser.nl, kunt u melden. Meld de kwetsbaarheid voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. Zo kan de gemeente Losser eerst maatregelen treffen. Dit heet Responsible Disclosure.

Gemeente Losser hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Wanneer u een zwakke plek in 1 van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u. Zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen.

Door het maken van een melding verklaart u zich als melder akkoord met onderstaande afspraken over Responsible Disclosure. En zal gemeente Losser uw melding conform onderstaande afspraken afhandelen.

Wat moet u weten

 • E-mail uw bevindingen naar resdis@enschede.nl (ook voor Losser). Versleutel de bevindingen indien mogelijk om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt. Dit telefoonnummer kunt u gebruiken om te bellen of een sms te versturen: 06 - 20 28 95 63.
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende. Bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Wij houden ons aanbevolen voor tips die ons helpen het probleem op te lossen. Beperkt u zich daarbij wel graag tot verifieerbare feitelijkheden die betrekking hebben op de door u geconstateerde kwetsbaarheid. Vermijd dat uw advies in feite neerkomt op reclame voor specifieke (beveiligings)producten.
 • Laat contactgegevens achter zodat we met u in contact kunnen treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal 1 e-mailadres of telefoonnummer achter.
 • Dien de melding alstublieft zo snel mogelijk in na ontdekking van de kwetsbaarheid.

Niet-toegestane handelingen

 • Plaatsen van malware, noch op onze systemen, noch op die van anderen.
 • Zogenoemd bruteforcen van toegang tot systemen, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is om aan te tonen dat de beveiliging op dit vlak ernstig tekort schiet. Dat wil zeggen als het buitengewoon eenvoudig is om met openbaar verkrijgbare en goed betaalbare hardware en software een wachtwoord te kraken waarmee het systeem ernstig kan worden gecompromitteerd.
 • Gebruikmaken van social engineering. We vertrouwen erop dat als u zwakke plekken vindt, duidelijk is of menselijk falen een rol speelt.
 • Openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het beveiligingsprobleem voordat het is opgelost.
 • Verrichten van handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om het verwerken (waaronder het inzien of kopiëren) van vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een complete database te kopiëren, kunt u normaliter volstaan met bijvoorbeeld een directory listing. Het wijzigen of verwijderen van gegevens in het systeem is nooit toegestaan.
 • Gebruikmaken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd (DoS-aanvallen).
 • Op wat voor (andere) wijze dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.

Wat mag u verwachten

 • Indien u aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, zullen wij geen strafrechtelijke aangifte tegen u doen en ook geen civielrechtelijke zaak tegen u aanspannen.
 • Als blijkt dat u een bovenstaande voorwaarde toch heeft geschonden, kunnen wij alsnog besluiten om gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen.
 • Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder diens toestemming met derden. Tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.
 • Wij delen de ontvangen melding altijd met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.
 • In onderling overleg kunnen we, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. In alle andere gevallen blijft u anoniem.
 • Wij sturen u binnen 1 werkdag een (automatische) ontvangstbevestiging.
 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op een melding met een (1e) beoordeling van de melding en eventueel een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij lossen het door u gemelde beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op. Daarbij streven we ernaar om u goed op de hoogte te houden van de voortgang en nooit langer dan 90 dagen te doen over het oplossen van het probleem. Wij zijn daarbij vaak wel medeafhankelijk van toeleveranciers.
 • In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem wordt gepubliceerd, nadat het is opgelost.

Meer informatie

Deze tekst is direct ontleend aan het model van de Informatie Beveiligings Dienst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We willen zoveel mogelijk aansluiten op gemeenschappelijke initiatieven.